Gestor GT - licencja na 3 stanowiska

Gestor GT - licencja na 3 stanowiska
Identyfikator produktu 46543
Kategoria Obsługujące sprzedaż
Producent Insert

Zobacz wszystkie cechy >

Zasady reklamacji oraz zwrotu towaru >

Rodzaj (oprogramowanie) Biznesowe
Wersja Box
Licencja Komercyjna
Czas trwania (licencji / subskrypcji) Licencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek 3
Nośnik (filmy, gry, oprogramowanie) CD
Wersja językowa (oprogramowanie) Polska


Ważne

 

3 miesiące GRATIS opieki posprzedażnej:

Abonament na ulepszenie i Telekonsultant

 

 

Opis

 

Gestor GT

Gestor GT to wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Skutecznie wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że program może być wykorzystywany w firmach o dowolnej specjalizacji.

Gestor GT przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy w centrum zainteresowania stawiają klienta. Sprawdza się m.in. w dziale handlowym, marketingu, dziale obsługi klienta, sekretariacie itp. Jest też przydatnym narzędziem dla menedżerów. Gestor GT w czytelny sposób udostępnia wszystkie zgromadzone w systemie dane dotyczące klientów. Pozwala starannie wyselekcjonować grupę docelową, dzięki czemu możliwe jest lepsze dostosowanie działań do konkretnych osób. Ułatwia podejmowanie trafnych decyzji oraz przygotowanie odpowiednich strategii sprzedaży na podstawie różnych zestawień. A wszystko to za pomocą kilku ruchów. Program został skonstruowany tak, by zaoszczędzić czas i zapewnić maksymalną efektywność przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.

Gestor GT jest częścią linii InsERT GT. Może działać samodzielnie lub współpracować z systemem sprzedaży Subiekt GT. Dzięki ścisłemu powiązaniu tych programów możliwe jest korzystanie ze wspólnej kartoteki kontrahentów i towarów, wraz ze wszystkimi poziomami cen, rabatami i promocjami. Integracja z Subiektem GT umożliwia także łatwe wystawianie dokumentów handlowych i obsługę wielu magazynów.

Najważniejsze zalety Gestora GT:    
szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących klientów: działań, wiadomości, szans sprzedaży, dokumentów wystawionych w Subiekcie GT; planowanie i rejestrowanie w systemie działań takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy i rozmowy internetowe; łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w programie; kalendarz pokazujący zakres i termin czynności do wykonania (w widoku miesięcznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją przypominania; wbudowany moduł poczty elektronicznej - automatyczne przypisywanie e-maili do odpowiednich klientów, możliwość tworzenia wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz pól autotekstu; dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.); możliwość przydzielania zadań oraz sprawdzania postępu prac poszczególnych pracowników; liczne zestawienia (m.in. lejek sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, skuteczność sprzedawców, aktywność użytkowników itp.), także generowane na podstawie informacji zawartych w Subiekcie GT (np. sprzedaż wg asortymentu, raport o towarach); możliwość dostosowania do własnych potrzeb (m.in. dodawanie własnych zestawień, dostosowanie wydruków, edytowalne słowniki, pola własne, pasek szybkiego dodawania obiektów); powiązania - możliwość tworzenia relacji między obiektami, takimi jak klienci, szanse sprzedaży, działania i wiadomości; biblioteka dokumentów; schowek, w którym można przechowywać różne obiekty (np. zadania, wiadomości, klientów, szanse sprzedaży) do późniejszego wykorzystania; obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet); wygodny system notatek; strona główna zawierająca listę zadań dla użytkownika oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży; możliwość otwierania modułów w wielu zakładkach; praca sieciowa wielu użytkowników programu.

 

Informacje dodatkowe

 

Gestor GT

Gestor GT is a convenient and flexible support system to build lasting relationships with customers. Effectively supports various types of sales and marketing, ensuring efficiency and comfort. His versatility and customization make the program can be used in companies of any specialization.

Gestor GT is intended for all those who put customer focus. Checks to include in the sales department, marketing, customer service, etc. secretariat. It is also a useful tool for managers. Gestor GT clearly provides all the collected data in the system for the customer. It allows you to carefully select the target group, making it possible to better adapt the activities to specific individuals. Make good decisions and formulate appropriate sales strategies based on various combinations. And all this with just a few movements. The program has been designed so as to save time and ensure maximum efficiency at relatively low effort.

Gestor GT is part of the line InsERT GT. Can act alone or collaborate with system sales Subiekt GT. Thanks to strict association of these programs is possible to use a common directory of contractors and goods, with all price levels, discounts and promotions. Integration with the clerk GT also permits issuing commercial documents and multiple warehouses.

Key benefits Gestora GT:


    quick access to all customer information: activities, news, sales opportunities, documents issued in clerks GT;     planning and recording system activities such as appointments, tasks, phone calls, letters, faxes and Internet calls;     easy search client from anywhere in the program;     calendar showing the scope and timing of actions to perform (in the monthly, weekly and daily) and reminding function;     built-in e-mail - automatically assign e-mails to appropriate customers the ability to create mass messages (mailing) based on predefined templates and AutoText fields;     Access to full history of contacts with the customer (action, e-mail, documents exposed, the credibility of payment, date of last contact, surname client, the amount of discounts granted, etc.).     the possibility of assigning tasks and checking the progress of individual employees;     Numerous statements (including sales funnel, sales forecasting, efficiency vendors, user activity, etc.), also generated on the basis of information contained in GT assistants (eg. sales by product range, the report of the goods);     the ability to adapt to your needs (such as adding your own lists, adjust the output, editable dictionaries, custom fields, the bar quickly add objects);     relationships - the ability to create relationships between objects, such as customers, sales opportunities, actions and messages;     document library;     compartment where you can store various objects (eg. the tasks, messages, customers, sales opportunities) for later use;     service rates (including the collection of foreign exchange rates via the Internet);     convenient system of notes;     home page contains a list of tasks for the user and forecast sales value calculated on the basis of open sales opportunities;     the ability to open multiple tabs modules;     Networking, many users of the program.

 

Pokaż więcej

Sfera dla Subiekta GT

569,00 zł

INSERT SUBIEKT GT

599,00 zł

PC-MARKET 7

599,00 zł

Subiekt NEXO box 3 stanowiska SN3

720,00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 © KR System
Realizacja: magnis.pl
„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: sprzedaży, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ